Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Algemeen

  Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de algemene contractvoorwaarden toepasselijk op alle prijsoffertes en facturen van ENERVICE en, op elke tussen ENERVICE en de andere Partij gesloten overeenkomst, dit ongeacht de ligging van de woonplaats of de plaats van de zetel van de aannemer en de plaats van uitvoering.
   
 2. Prijsoffertes

  Alle prijsoffertes, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend en louter indicatief.
   
 3. Verbintenissen

  Overeenkomsten zijn pas bindend voor ENERVICE, nadat zij de opdracht schriftelijk bevestigd heeft. Het louter meedelen van prijzen, leveringstermijnen, contractvoorwaarden, enz. houdt geen verbintenissen in voor ENERVICE
   
 4. Prijzen

  Indien bepaalde kosten die een invloed hebben op de overeengekomen prijs stijgen, door omstandigheden onafhankelijk van de wil van ENERVICE, zoals verhogingen van rechten en accijnzen van de te leveren producten, verhogingen van vrachtprijzen, verhogingen van de prijzen van de basisproducten of grondstoffen, verhoging van arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale of sectoriële CAO’s, wijzigingen in de valuta, enz., is ENERVICE gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, een evenredige prijsverhoging aan te rekenen.

  Een afwijking door ENERVICE van de overeengekomen prijzen is mogelijk in de volgende gevallen die hierna op niet-limitatieve wijze worden opgesomd:
   
  1. In geval bepaalde feitelijke gegevens die door de andere Partij werden meegedeeld niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen,
    
  2. In geval van materiële fouten, rekenfouten of verschrijvingen bij de berekening van de prijs door ENERVICE,
    
  3. In geval van meerwerken of wijzigingen aan de initiële opdracht,
    
  4. Alsook in geval van verkeerde begroting door ENERVICE van de voor een bepaald werk noodzakelijke prestaties, arbeidsuren, benodigde materialen, uit te voeren hoeveelheden, enz. ingevolge onvoorziene omstandigheden.
    
 5. Meerwerken en wijzigingen van de opdracht

  ENERVICE is slechts gehouden tot het uitvoeren van meerwerken of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht, in geval van een schriftelijke overeenkomst tussen de andere Partij en ENERVICE omtrent de uitvoering van de meerwerken of wijzigingen, de prijs en alle andere contractuele voorwaarden en modaliteiten, zoals bijvoorbeeld de uitvoeringstermijnen.
   
 6. Annulatie van een opdracht

  In geval van annulatie van een opdracht door de andere Partij, is ten titel van forfaitaire schadevergoeding, een bedrag gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd, behoudens het recht van ENERVICE om een grotere schade te bewijzen en te vorderen. Na begin van uitvoering is geen annulatie meer mogelijk. Er is begin van uitvoering van zodra ENERVICE m.b.t. een bepaalde opdracht al prestaties verricht heeft of bestellingen geplaatst heeft.
   
 7. Leveringsvoorwaarden met betrekking tot goederen/ garantie.

  Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden de goederen steeds door ENERVICE aan de andere Partij geleverd ‘af fabriek’. ENERVICE beroept zich voor de garanties op het materiaal op de in de offerte bepaalde fabrieksgaranties. Enervice geeft 2 jaar garantie op de geleverde uitvoering van de werken.
   
 8. Leverings- en uitvoeringstermijnen

  De overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend. Deze termijnen zullen zoveel als mogelijk worden gerespecteerd. De overschrijding van de leverings- of uitvoeringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van ENERVICE, en kan evenmin een grond tot ontbinding van de overeenkomst vormen.
   
 9. Lastenboek

  Bepalingen van een lastenboek zijn pas tegenstelbaar aan ENERVICE, indien zij door ENERVICE schriftelijk werden aanvaard en ondertekend. ENERVICE heeft het recht om de door haar aanvaarde opdracht of een deel ervan aan derden toe te vertrouwen in onderaanneming.
   
 10. Klachtenregeling

  Bij levering dient de andere Partij onmiddellijk na te gaan of de geleverde goederen of uitgevoerde werken zichtbare gebreken of beschadigingen vertonen en conform het bestelde zijn. Problemen dienen door de andere Partij aan ENERVICE te worden gemeld bij aangetekende brief binnen een termijn van 8 dagen na de levering of afwerking. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.
   
 11. Overmacht

  De aansprakelijkheid van ENERVICE kan niet worden ingeroepen wanneer het niet – naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatieongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, enz. Overmacht geeft de andere Partij in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding.
   
 12. Contractuele verhouding

  Alle overeenkomsten tussen ENERVICE en de andere Partij maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de andere Partij zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan ENERVICE de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten schorsen.
   
 13. Wanprestaties andere Partij

  Wanneer de andere Partij zijn verbintenissen niet nakomt, kan ENERVICE opteren voor de ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding, dan wel voor de gedwongen tenuitvoerlegging ervan.
   
 14. Aanvaarding factuur – betaling

  Iedere factuur zal bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na haar verzending als aanvaard beschouwd worden. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van ENERVICE. De niet-betaling op een vervaldag en een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo, zelfs van niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. De andere Partij is hierbij ten opzichte van ENERVICE gehouden tot vergoeding van alle geleden schade, met inbegrip van de administratiekosten, invorderingskosten, rechtsbijstandkosten, enz.
   
 15. Eigendomsvoorbehoud

  De door ENERVICE aan de andere Partij geleverde goederen blijven eigendom van ENERVICE tot op het ogenblik dat alle door de andere partij aan ENERVICE verschuldigde bedragen, met inbegrip van intresten en kosten, zijn betaald. De betaalde voorschotten blijven ENERVICE verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
   
 16. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

  Alle geschillen tussen de andere Partij en ENERVICE vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van, naar gelang het geval, het Vredegerecht het Vijfde kanton van Gent, de Rechtbank van Eerste aanleg te Gent of de Rechtbank van Koophandel te Gent. De verhouding tussen de andere Partij en ENERVICE wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht.
   
 17. Zelfstandigheid van de clausules

  De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van betwisting nopens de interpretatie van deze voorwaarden, primeert steeds de Nederlandse taal.
   
 18. Parkeer mogelijkheden

  De nodige parkeergelegenheid (minimum 9 m) wordt door de klant voorzien. Werf dient toegankelijk en vrij van alle obstakels te zijn. Bij de uitvoering dient één van de eigenaars aanwezig te zijn. In de prijs zijn kosten zoals verplaatsing en opkuis inbegrepen. Bij aanvang van de werken dient de bestaande elektrische installatie aan de conformiteitseisen te voldoen. Aanpassingswerken aan de huidige elektrische installatie, die nodig zijn voor de goedkeuring van de installatie van PV panelen, zijn niet inbegrepen en zullen afzonderlijk in regie ten laste van de klant worden aangerekend door een vakman die Enervice zal aanstellen.
   
 19. Privacy Policy

  1) Waarborgen Privacy
  Het waarborgen van de privacy van bezoekers van https://www.enervice.be/ is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

  2) Toestemming
  Door de informatie en de diensten op https://www.enervice.be/ te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

  3) Vragen
  Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Enervice en specifiek https://www.enervice.be/, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@enervice.be.

  4) Monitoren gedrag bezoeker
  https://www.enervice.be/ maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte startpagina’s.
  Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

  5) Gebruik van cookies
  https://www.enervice.be/ plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

  6) Cookies uitschakelen
  U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

  7) Cookies van derde partijen
  Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door https://www.enervice.be/ te beïnvloeden.

  8) Privacy policy van adverteerders/derde partijen
  Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. https://www.enervice.be/ kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van https://www.enervice.be/.