Algemene Verkoopsvoorwaarden Enervice BV

1. Algemeen
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de algemene contractvoorwaarden toepasselijk op alle prijsoffertes en facturen van ENERVICE en, op elke tussen ENERVICE en de andere Partij gesloten overeenkomst, dit ongeacht de ligging van de woonplaats of de plaats van de zetel van de aannemer en de plaats van uitvoering.

2. Prijsoffertes
Alle prijsoffertes, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend en louter indicatief.

3. Verbintenissen
Overeenkomsten zijn pas bindend voor ENERVICE, nadat zij de opdracht schriftelijk bevestigd heeft. Het louter meedelen van prijzen, leveringstermijnen, contractvoorwaarden, enz. houdt geen verbintenissen in voor ENERVICE

4. Prijzen
Indien bepaalde kosten die een invloed hebben op de overeengekomen prijs stijgen, door omstandigheden onafhankelijk van de wil van ENERVICE, zoals verhogingen van rechten en accijnzen van de te leveren producten, verhogingen van vrachtprijzen, verhogingen van de prijzen van de basisproducten of grondstoffen, verhoging van arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale of sectoriële CAO’s, wijzigingen in de valuta, enz., is ENERVICE gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, een evenredige prijsverhoging aan te rekenen.

Een afwijking door ENERVICE van de overeengekomen prijzen is mogelijk in de volgende gevallen die hierna op niet-limitatieve wijze worden opgesomd:

a. In geval bepaalde feitelijke gegevens die door de andere Partij werden meegedeeld niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen,

b. In geval van materiële fouten, rekenfouten of verschrijvingen bij de berekening van de prijs door ENERVICE,

c. In geval van meerwerken of wijzigingen aan de initiële opdracht,

d. Alsook in geval van verkeerde begroting door ENERVICE van de voor een bepaald werk noodzakelijke prestaties, arbeidsuren, benodigde materialen, uit te voeren hoeveelheden, enz. ingevolge onvoorziene omstandigheden.

5. Meerwerken en wijzigingen van de opdracht

ENERVICE is slechts gehouden tot het uitvoeren van meerwerken of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht, in geval van een schriftelijke overeenkomst tussen de andere Partij en ENERVICE omtrent de uitvoering van de meerwerken of wijzigingen, de prijs en alle andere contractuele voorwaarden en modaliteiten, zoals bijvoorbeeld de uitvoeringstermijnen.

6. Annulatie van een opdracht
In geval van annulatie van een opdracht door de andere Partij, is ten titel van forfaitaire schadevergoeding, een bedrag gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd, behoudens het recht van ENERVICE om een grotere schade te bewijzen en te vorderen. Na begin van uitvoering is geen annulatie meer mogelijk. Er is begin van uitvoering van zodra ENERVICE m.b.t. een bepaalde opdracht al prestaties verricht heeft of bestellingen geplaatst heeft.

7. Leveringsvoorwaarden met betrekking tot goederen/ garantie.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden de goederen steeds door ENERVICE aan de andere Partij geleverd ‘af fabriek’. ENERVICE beroept zich voor de garanties op het materiaal op de in de offerte bepaalde fabrieksgaranties. Enervice geeft 2 jaar garantie op de geleverde uitvoering van de werken.

8. Leverings- en uitvoeringstermijnen
De overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend. Deze termijnen zullen zoveel als mogelijk worden gerespecteerd. De overschrijding van de leverings- of uitvoeringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van ENERVICE, en kan evenmin een grond tot ontbinding van de overeenkomst vormen.

9. Lastenboek
Bepalingen van een lastenboek zijn pas tegenstelbaar aan ENERVICE, indien zij door ENERVICE schriftelijk werden aanvaard en ondertekend. ENERVICE heeft het recht om de door haar aanvaarde opdracht of een deel ervan aan derden toe te vertrouwen in onderaanneming.

10. Klachtenregeling
Bij levering dient de andere Partij onmiddellijk na te gaan of de geleverde goederen of uitgevoerde werken zichtbare gebreken of beschadigingen vertonen en conform het bestelde zijn. Problemen dienen door de andere Partij aan ENERVICE te worden gemeld bij aangetekende brief binnen een termijn van 8 dagen na de levering of afwerking. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.

11. Overmacht
De aansprakelijkheid van ENERVICE kan niet worden ingeroepen wanneer het niet – naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatieongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, enz. Overmacht geeft de andere Partij in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding.

12. Contractuele verhouding
Alle overeenkomsten tussen ENERVICE en de andere Partij maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de andere Partij zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan ENERVICE de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten schorsen.

13. Wanprestaties andere Partij
Wanneer de andere Partij zijn verbintenissen niet nakomt, kan ENERVICE opteren voor de ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding, dan wel voor de gedwongen tenuitvoerlegging ervan.

14. Aanvaarding factuur – betaling
Iedere factuur zal bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na haar verzending als aanvaard beschouwd worden. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van ENERVICE. De niet-betaling op een vervaldag en een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo, zelfs van niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. De andere Partij is hierbij ten opzichte van ENERVICE gehouden tot vergoeding van alle geleden schade, met inbegrip van de administratiekosten, invorderingskosten, rechtsbijstandkosten, enz.

15. Eigendomsvoorbehoud
De door ENERVICE aan de andere Partij geleverde goederen blijven eigendom van ENERVICE tot op het ogenblik dat alle door de andere partij aan ENERVICE verschuldigde bedragen, met inbegrip van intresten en kosten, zijn betaald. De betaalde voorschotten blijven ENERVICE verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

16. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
Alle geschillen tussen de andere Partij en ENERVICE vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van, naar gelang het geval, het Vredegerecht het Vijfde kanton van Gent, de Rechtbank van Eerste aanleg te Gent of de Rechtbank van Koophandel te Gent. De verhouding tussen de andere Partij en ENERVICE wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht.

17. Zelfstandigheid van de clausules
De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van betwisting nopens de interpretatie van deze voorwaarden, primeert steeds de Nederlandse taal.

18. Parkeer mogelijkheden
De nodige parkeergelegenheid (minimum 9 m) wordt door de klant voorzien. Werf dient toegankelijk en vrij van alle obstakels te zijn. Bij de uitvoering dient één van de eigenaars aanwezig te zijn. In de prijs zijn kosten zoals verplaatsing en opkuis inbegrepen. Bij aanvang van de werken dient de bestaande elektrische installatie aan de conformiteitseisen te voldoen. Aanpassingswerken aan de huidige elektrische installatie, die nodig zijn voor de goedkeuring van de installatie van PV panelen, zijn niet inbegrepen en zullen afzonderlijk in regie ten laste van de klant worden aangerekend door een vakman die Enervice zal aanstellen.

De zon schijnt voor iedereen.
Maak jij er al optimaal gebruik van?

We lieten de zon al schijnen voor:

All
Industriële batterijen
Laadpalen
Low impact events
Thuisbatterijen
Industriële zonnepanelen
Residentiële zonnepanelen
Installatie Zonnepanelen Van Dijck Carolus

Van Dijck Carolus

Duurzaamheid in beweging

Installatie zonnepanelen Sioen Fresh Foods

Sioen Fresh Foods

Fresh Foods op zon energie

Installatie zonnepanelen paper boards

Paper & Boards

Een grote stap naar duurzame energie.

Project F.

Optimale benutting van zonne-energie voor landbouwbedrijf.

Project U.

Optimaal genieten van jouw elektrische wagen dankzij onze laadpalen.

StuBru Camping Belgica

Life is music. Energiehub voor Camping Belgica.

Project H.

Totaalinstallatie van een 3-fasige batterij, inclusief hybride omvormer.

Installatie Zonnepanelen Van Dijck Carolus

Van Dijck Carolus

Duurzaamheid in beweging

Installatie zonnepanelen Sioen Fresh Foods

Sioen Fresh Foods

Fresh Foods op zon energie

Installatie zonnepanelen paper boards

Paper & Boards

Een grote stap naar duurzame energie.

Project P.

Zonnepanelen die bijdragen aan een duurzame toekomst.

Project W.

Optimale benutting van jouw dak.

Project E.

Laat je dak stralen met Enervice.